Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe

              
 
Nauczyciel
przygotowany na dobre i na złe 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
   Nauczyciel naszej placówki  jest uczestnikiem projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp.
   Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   W ramach realizowania projektu Pani Anna Guścin i Pani Katarzyna Handzlik podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu LOGOPEDII.
Człowiek – najlepsza inwestycja