Mamo! Tato!
Nie chcę mieć wady wymowy!
 
 
 (….) większość defektów mowy i wad
słuchu powstaje w wieku dziecięcym,
winno się je przeto w tym właśnie
czasie likwidować, aby powstrzymać
ich nasilenie i zapobiec różnym
dodatkowym następstwom (…)
 
 
WADY WYMOWY - ZABAWY I ĆWICZENIA
 
Mowa odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Stanowi świadectwo jego intelektu i kultury. W obecnym czasie umiejętność mówienia jest szczególnie ważna – nawet niezbyt rażące wady wymowy mogą w sposób istotny zaważyć na losach człowieka. Kształtowanie się rozwoju mowy ma ścisły związek z rozwojem społecznym, który może ulec przyśpieszeniu dzięki kontaktom werbalnym dziecka z otoczeniem. Poprawne myślenie, rozwój społeczny i prawidłowy rozwój mowy świadczą o dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: